26 Νοε 2015
ΝΕΑ    
 
English Version Enter


 
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
ECStA
 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 
Φοιτητικό Internet
 
FIVB Beach Volleyball
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ–ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, 8, 9.

(Απόφαση Έγκρισης 351/16/6-4-12 του Δ.Σ. – ΑΔΑ Β4ΩΗ46ΨΖΣΠ-ΤΨ3)

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων που απαρτίζεται από τους: α) Κόντη Ελένη β) Μπουγά Εμμανουέλα

γ) Κυριλή Κωνσταντίνο συνεδρίασε την Δευτέρα 02-04-2012 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την με Α.Π. 603.6/9/5595/02-03-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9.

2. Το με Α.Π. 606/106/8748/19-03-2012 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων»,

3. Την υπ’ αριθμ.298/14/15.03.2012 Απόφαση του ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης των Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μεταναστών Στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία Και Τον Ελληνικό Πολιτισμό – Οδυσσέας» ΑΠ 7, 8, 9.

Προέβη στον έλεγχο της πληρότητας και στην αξιολόγηση των Προτάσεων που κατατέθηκαν για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις παρακάτω θέσεις:

 

1. Εννέα (9) Μέλη Ομάδας Έργου του προγράμματος.

 

Βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν στο Φύλλο Αξιολόγησης – Βαθμολόγησης συντάχθηκε πίνακας κατάταξης σύμφωνα με τον οποίο επιλέγονται :

 

1.Ψαρρού Σταυρούλα

2. Τσίγκα Θεοδώρα

3. Γεράσιμος Ρεντίφης

4. Θωμαϊτσα Θεοδωρακοπούλου

5. Μαζαράκη Δήμητρα - Νίκη

6. Καλαντώνη Πολυτίμη

7. Καναβού Καλλιόπη

8. Κρεμμύδας Χαράλαμπος

9. Παπαγεωργίου Άννα

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

α) Ελένη Κόντη

 

 

β) Εμμανουέλα Μπουγά

 

 

 

γ) Κωνσταντίνος Κυριλής

 

 


Google
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΙΝ
01/10/2012
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ)
19/09/2012
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
12/09/2012
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
07/09/2012
Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης των ενστάσεων που κατατέθηκαν της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ατόμων οργανωτικής υποστήριξης στα σαράντα οκτώ (48) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α).
06/09/2012
Εγκύκλιος για καθαρισμό Σχολικών Μονάδων-συμβάσεις επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
10/08/2012
Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 & ΑΠ 8»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
12/11/2012
ΔΜΔ επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης του τεχνικού προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών, της Φοιτητικής Εστίας Ε.Μ.Π., των Νέων Εστιών Ε.Μ.Π., και της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών
12/11/2012
Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου Υλοποίησης των Υποέργων της αξιολόγησης του Προγράμματος Σχολεία Δευτερης Ευκαιρίας:8 της Πράξης ΣΔΕ ΑΠ7,7 της Πραξης ΣΔΕ ΑΠ8 και 7 της Πράξης ΣΔΕ ΑΠ9
09/11/2012
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
07/11/2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Διοργάνωση κατάρτισης στη Δράση 1 του Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση στις 23-28 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα.
02/11/2012
Δημόσιος Διαγωνισμός, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
02/11/2012
Δημόσιος Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Α΄Β΄Γ΄Δ΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
02/11/2012
Δημόσιος Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με την διαδικασία του κατεπείγοντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων Β΄, Γ΄, Δ΄, των Φ.Ε.Π.Α


 
  © 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο:210 6424923-6417115-6425110-6425368
 
 
Η ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.inedivim.gr
H παρούσα ιστοσελίδα έπαυσε να ενημερώνεται αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων της.