28 Νοε 2015
ΝΕΑ    
 
English Version Enter


 
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
ECStA
 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 
Φοιτητικό Internet
 
FIVB Beach Volleyball
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 7,8,9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

                                                                                        Αθήνα, 01-02-2012

                                                                                       Αρ. Πρωτ:1

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

  1. «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 7»
  2. «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 8»
  3. «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 9»

 

 

Ι. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν ιδρυθεί με το ν.2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.260/16-1-2008 Υπουργική Απόφαση  «Οργάνωση και λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και την υπ’ αριθμ. 4014/27-11-2007 Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία τμημάτων εκτός έδρας Σ.Δ.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 34/B/16-1-2008).

ΙΙ. Τα Σ.Δ.Ε. είναι σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) , το οποίο εποπτεύεται  από το  Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 9», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 21768/20-12-2011 (ΑΠ7),21769/20-12-2011 (ΑΠ8) και 21770/20-12-2011 (ΑΠ9) πράξεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων παροχής έργου των Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού έργου, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων έργου.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, με την 200/8/26-01-2012 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 318/13-01-2013 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματέα Ευρωπαϊκών πόρων του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, προκηρύσσει Δεκατρείς (13) θέσεις μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου Αναβάθμισης στα Σ.Δ.Ε. με αρμοδιότητες την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΔΕ σε  θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών.

Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου των ΣΔΕ  αναλαμβάνει:

·         Επισκέψεις σε ΣΔΕ με στόχο την εμψύχωση και ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού δυναμικού (κάθε μέλος της επιτροπής αναλαμβάνει περίπου τέσσερα ΣΔΕ, στο καθένα από τα οποία πραγματοποιεί περίπου τέσσερις επισκέψεις).

·         Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (αποσπασμένων και ωρομισθίων) σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και φιλοσοφίας του προγράμματος σπουδών των ΣΔΕ (όπως : βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατική, projects, εργαστήρια, φάκελος υλικού εκπαιδευτικού, portfolio εκπαιδευομένου, περιγραφική αξιολόγηση κ.α)

·         Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς για ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ.

·         Υποστήριξη Διευθυντών σε εκπαιδευτικά θέματα

·         Διαμόρφωση κριτηρίων και μεθοδολογίας εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

·         Συνεργασία με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Αναβάθμισης Γραμματισμών.

Τα παραδοτέα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου των ΣΔΕ  είναι:

Α. Οδηγός- Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτή

Β. Οδηγός εσωτερικής αξιολόγησης ΣΔΕ

 

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής, ανά Πράξη και Περιφέρεια:

1.    «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7» Περιφέρειες:

·         Πελοποννήσου : Ένα (1) άτομο

·         Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου: Ένα (1) άτομο

·         Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ιονίων Νήσων: Δύο (2) άτομα.

·         Βορείου Αιγαίου: Ένα (1) άτομο

·         Κρήτης : Ένα (1) άτομο

·         Θεσσαλίας: Ένα (1) άτομο

2.    «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ8» Περιφέρειες:

· Αττικής : Δύο (2) άτομα

· Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας : Δύο (2) άτομα

3.   «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ9» Περιφέρειες:

·  Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου : Δύο (2) άτομα

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ανά Περιφέρεια περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΔΕ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Αλεξανδρούπολης, Δράμας, καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Σαπών

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γιαννιτσών, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Νάουσας, Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Σερρών, Φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας

ΗΠΕΙΡΟΥ

Άρτας, Ιωαννίνων

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Βόλου, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Φυλακών Λάρισας, Φυλακών Τρικάλων

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αλιβερίου, Άμφισσας, Λαμίας, Ορχομενού,
Φυλακών Δομοκού, Φυλακών Ελεώνα Θηβών

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Άσσου Λεχαίου, Καλαμάτας, Ναυπλίου, Τρίπολης, Σπάρτης

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αγρινίου, Πάτρας, Πύργου

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κέρκυρας 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μυτιλήνης, Σάμου, Χίου

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ρόδου, Σύρου

ΚΡΗΤΗΣ

Ιεράπετρας, Ρεθύμνου, Τυλίσου, Χανίων

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Αναργύρων, Αχαρνών, Καλλιθέας, Κορυδαλλού, Παλλήνης, Πειραιά, Περιστερίου, Φυλακών Κορυδαλλού

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πρόταση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων  (επικυρωμένα), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την πρότασή τους και θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατύπωση ορθής γνώμης για την καταλληλότητά τους. Τα παραπάνω προσόντα θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η σύμβαση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου των ΣΔΕ είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι προτάσεις για το έργο θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν το αργότερο μέχρι τις 10-02-2012 στη Διεύθυνση:

 

 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα

Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Θέση «Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου στα ΣΔΕ».

Για το έργο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9»

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 213-1311684 & 213-1311507.

 

 

 

O Πρόεδρος ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Φίλιππος Λέντζας

 

 

 


Google
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΙΝ
01/10/2012
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ)
19/09/2012
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
12/09/2012
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
07/09/2012
Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης των ενστάσεων που κατατέθηκαν της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ατόμων οργανωτικής υποστήριξης στα σαράντα οκτώ (48) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α).
06/09/2012
Εγκύκλιος για καθαρισμό Σχολικών Μονάδων-συμβάσεις επιχορήγησης σχολικών επιτροπών.
10/08/2012
Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 & ΑΠ 8»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
12/11/2012
ΔΜΔ επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης του τεχνικού προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών, της Φοιτητικής Εστίας Ε.Μ.Π., των Νέων Εστιών Ε.Μ.Π., και της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών
12/11/2012
Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου Υλοποίησης των Υποέργων της αξιολόγησης του Προγράμματος Σχολεία Δευτερης Ευκαιρίας:8 της Πράξης ΣΔΕ ΑΠ7,7 της Πραξης ΣΔΕ ΑΠ8 και 7 της Πράξης ΣΔΕ ΑΠ9
09/11/2012
Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
07/11/2012
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Διοργάνωση κατάρτισης στη Δράση 1 του Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση στις 23-28 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα.
02/11/2012
Δημόσιος Διαγωνισμός, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
02/11/2012
Δημόσιος Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Α΄Β΄Γ΄Δ΄ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
02/11/2012
Δημόσιος Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, με την διαδικασία του κατεπείγοντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων Β΄, Γ΄, Δ΄, των Φ.Ε.Π.Α


 
  © 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο:210 6424923-6417115-6425110-6425368
 
 
Η ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.inedivim.gr
H παρούσα ιστοσελίδα έπαυσε να ενημερώνεται αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων της.